Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Rómovia ako ľudské zdroje a ich začleňovanie na trh práce

Od 15. do 17. mája 2019 sa zástupcovia ETP Slovensko, košického Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Magistrátu mesta Košice zúčastnili medzinárodnej konferencie v Novom Sade v Srbsku. Hlavnou témou konferencie boli Rómovia ako ľudské zdroje a ich začleňovanie na trh práce.

Konferencia bola určená zástupcom samosprávy a inštitúcií verejnej správy (na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni), zamestnávateľom, predstaviteľom akademickej obce a neziskových organizácií, ktoré sa venujú zvyšovaniu zamestnateľnosti a zamestávaniu Rómov, prekonávaniu prekážok na trhu práce a systémovým nastaveniam.

Počas konferencie bolo možné zoznámiť sa so šiestimi pilotnými programami, ktoré sa v rámci projektu RARE: MENÍME DISKURZ, MENÍME PRAX – RÓMOVIA AKO ĽUDSKÉ ZDROJE implementujú v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku a na Slovensku.

ETP Slovensko predstavilo svoj Holistický program sociálnej mobility rodiny a služby, ktoré v rámci neho poskytuje klientom rôzneho veku, aby sa postupne vymanili zo života v generačnej chudobe a priblížili k životu v strednej triede. Pre kvalitnejšie poskytovanie služieb ľuďom z vylúčených komunít  ETP vzdeláva aj pracovníkov úradov a samosprávy formou školení Z chudoby k sebestačnosti. ETP vydalo v roku 2018 aj publikáciu s rovnakým názvom Z chudoby k sebestačnosti.

Zdroj: https://etp.sk/medzinarodna-konferencia-v-novom-sade-novi-sad/

ETP Slovensko je nezisková organizácia, ktorá viac ako 18 rokov poskytuje komplexné sociálne služby zraniteľným skupinám a jednotlivcom, čeliacim sociálnemu vylúčeniu z dôvodu svojej etnickej príslušnosti, rasy, národnosti alebo spoločenského postavenia.

Od roku 1995 pôsobí ETP ako samostatný subjekt. V posledných rokoch sa zameriava na pomoc ľuďom žijúcim v prostredí extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia rómskych get na Slovensku.

Riešiť problémy obyvateľov vylúčených rómskych osád pomáhame v súčasnosti v štyroch lokalitách na východnom Slovensku: Košice-Luník IX, Rankovce, Stará Ľubovňa a Veľká Ida, kde prevádzkujeme komunitné centrá v spolupráci s miestnymi samosprávami a ďalšími miestnymi partnermi.

Od roku 2018 sa ETP Slovensko stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého cieľom je integrovať štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom partnerstiev miest, spoločného zdieľania know-how a skúseností.

V posledných rokoch sme vytvorili medzinárodný a medzikultúrny tím špecializovaných a spoľahlivých pracovníkov, ktorí pôsobia v našich komunitných centrách a v našich kanceláriách v Košiciach a Bratislave.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pôsobí na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Snažíme sa o spoluprácu so samosprávami, školami, cirkvami, podnikateľmi, firmami, mimovládnymi organizáciami, ako aj jednotlivcami. Neustále testujeme nové modely, realizujeme a odskúšavame inovatívne nástroje sociálnej práce. Sme „sociálnym laboratóriom“, ktoré overuje nové pracovné prístupy zamerané na sociálne začlenenie ľudí postihnutých dlhodobým vylúčením.

Close