Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Slovensko má svoju mapu pralesov

Prítomnosť odumretého dreva je nevyhnutná pre zabezpečenie prirodzenej obnovy.
Prítomnosť odumretého dreva je nevyhnutná pre zabezpečenie prirodzenej obnovy. Foto © Juraj Vysoký

O tom, koľko a aké lesy bez ľudských zásahov má mať Slovensko, sa vedú nekončiace diskusie. A kým sa diskutuje, prichádzame i o tie najvzácnejšie lokality. Na nedostatočnú ochranu lesov v chránených územiach nás upozorňuje už i Európska komisia. Hrozí žalobou a varuje, že spolu lesmi miznú i vzácne živočíchy, najmä hlucháň. Členské krajiny Karpatského dohovoru, vrátane Slovenska, sa pritom zaviazali najstaršie lesy a pralesy na svojom území identifikovať a chrániť. Slovensko svoje pralesy pozná. Občianske združenie PRALES s podporou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) v rokoch 2009 – 2015 zmapovalo pralesy na SlovenskuZistili, že k 1. 1. 2016 sa u nás zachovalo 10 180 ha pralesov a pralesových zvyškov. Z toho je až 30 percent nechránených alebo nedostatočne chránených (nepatria do 5. stupňa ochranya môžeme o ne hocikedy prísť. Len v porovnaní s rokom 2009, kedy sa mapovanie začalo, z pralesov ubudlo už 163 ha na 33 lokalitách.

Tetrov Hlucháň
Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) obýva staré smrekové alebo zmiešané horské lesy a pralesy s čistinkami a bohatým podrastom. V súčasnosti ho najviac ohrozujú opatrenia zamerané na tzv. záchranu smrečín, v rámci ktorých sa likvidujú aj smrekové pralesy (napr. Smrekovca vo Veľkej Fatre), ktoré sú jeho prirodzeným biotopom.

Čo sú pralesy?

Pralesy sú lesy, ktoré s minimálnymi zásahmi človeka prežili do dnešných čias. V  minulosti pokrývali väčšinu dnešného Slovenska. S postupujúcim osídlením však ustupovali ľuďom. Prvé boli vyrúbané nížinné lužné a dubové pralesy v dolných polohách riek Hron, Váh, Nitra, Ipeľ a Dunaj. V 2. až 5. storočí sa naše územie stalo jednou zo zásobárni dreva pre Rímsku ríšu. A ďalšie veľké odlesňovanie prišlo v 12.-13. storočí, keď s rozširovaním osád rástol tlak aj na pralesy vo vyšších polohách. Valašská kolonizácia, pribúdanie pasienkov, rozvoj baníctva, dodnes aktuálny rozvoj poľnohospodárstva, urbanizácia a čoraz intenzívnejšia ťažba dreva – to sa podpísalo pod stav, keď sa u nás pralesy zachovali len výnimočne. Koľko presne nám ich zostalo, ukázalo spomínané mapovanie.

Interaktívna mapa pralesov Slovenska
Interaktívna mapa pralesov Slovenska TU

A kde teda sú?

Najznámejšími pralesmi sú Badinský či Dobročský prales. A mnohí vedia, že divočina je na východnom Slovensku – Poloniny či Vihorlat. To sú lokality, ktoré sa dostali i na zoznam svetového dedičstva UNESCO ako Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Možno však máte prales aj vo vašom okolí
Kompletný zoznam lokalít pralesov a interaktívnu mapu pralesov a pralesových zvyškov s ich presným popisom i fotografiami nájdete na stránke pralesy.sk.
WWF vybralo niekoľko lokalít v rôznych častiach Slovenska, ktoré si zaslúžia pozornosť. V dvojdielnom blogu predstavuje Tisícročne limby a päťstoročné smreky a Štyristoročné duby a tristoročné buky. Tieto lesy sú poslednými útočiskami vzácnych druhov, ako napríklad tetrov hlucháň a mnoho ďalších. WWF tiež spolu s OZ PRALES vypracovalo návrh novej Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Návrh pokrýva územie v správe Lesov SR, š.p., kde nie sú potrebné rokovania so súkromnými vlastníkmi. Teraz prebiehajú rokovania so štátnym podnikom Lesy SR a ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia.

Zdroj: WWF, OZ PRALES

WWF na Slovensku prispieva k poslaniu Dunajsko-karpatského programu (WWF DCP). Našim cieľom je reagovať na environmentálne problémy, ponúkať riešenia a napĺňať víziu prosperity, trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt Dunajsko-karpatského regiónu, ktorý je „Zeleným srdcom Európy“ (Green Heart of Europe).

WWF-DCP pôsobí na Slovensku od marca 2014. Naše aktivity zameriavame na podporu efektívnej starostlivosti o chránení územia, povodia riek, a dlhodobo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, napr. rozumné hospodárenie v lesoch a poľnohospodárstve.

Zabezpečujeme odbornú činnosť, prispievame k popularizácii a vzdelávaniu v oblasti ochrany prírody, spolupracujeme s expertnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.

Usilujeme sa o maximalizovanie príležitostí a minimalizovanie hrozieb, ktoré prináša trhová ekonomika prírodnému prostrediu tým, že hľadáme dlhodobo fungujúce riešenia. Riešenie problematiky klimatických zmien považujeme za najväčšiu výzvu dnešného sveta. 

Princípy našej práce

Snažíme sa o to, aby naša práca bola osobná, profesionálna, dôveryhodná, zodpovedná, efektívna, inovatívna a kreatívna.
Využívame vedecky overené informácie a usilujeme sa o ich kritické zhodnocovanie.
Staviame na spolupráci a dialógu, ale vieme byť neústupní, ak je to nevyhnutné. Rešpektujeme miestne komunity a ich potreby a pomáhame im v určovaní priorít v oblasti ochrany prostredia.
Chceme sa učiť, zlepšovať a stavať na partnerstvách. Sme globálni, multi-kultúrni, nestranícki a nezávislí.
A najmä chceme ponúkať riešenia.


Close