Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Čo robiť pri strete s korupciou?

STIAHNI SI PDF

Korupčné prípady zapĺňajú stránky slovenských novín už dlhé roky. V prieskumoch verejnej mienky ľudia zaraďujú korupciu do popredia rebríčka najpálčivejších problémov našej spoločnosti. Chceli by sme, aby bola korupcia dôsledne odhaľovaná a tvrdo trestaná. Málokto však rozlišuje medzi nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami, korupciou a obyčajnou krádežou. No ak chceme korupciu trestať, musíme vedieť, ako vyzerá z pohľadu zákona. A tiež, ako sa správať, keď sme s ňou konfrontovaní a ako ju správne nahlásiť. Na tieto účely sme vytvorili manuál Čo robiť pri strete s korupciou, ktorého skrátenú verziu si teraz môžeš prečítať. Celý manuál je k dispozícii na stiahnutie TU.

Korupcia – čo to je?

Slovenský Trestný zákon upravuje korupciu v treťom diele ôsmej hlavy osobitej časti a rozdeľuje ju na verejnú a súkromnú. Pri verejnej korupcii je dôležitá súvislosť medzi úplatkom a obstarávaním veci všeobecného záujmu. Tým sa myslí plnenie akýchkoľvek potrieb verejnosti alebo skupiny občanov. Ide teda napríklad aj o oblasť školstva či zdravotníctva. Pri súkromnej korupcii musí existovať príčinná súvislosť medzi úplatkom a porušením povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postave- nia alebo funkcie. Trestný zákon rozlišuje tieto trestné činy korupcie:

 • prijímanie úplatku
 • podplácanie
 • nepriama korupcia
 • volebná korupcia
 • športová korupcia

S korupciou úzko súvisia a niekedy sa aj prekrývajú nasledovné trestné činy:

 • vydieranie
 • zneužívanie právomoci verejného činiteľa
 • zasahovanie do nezávislosti súdu

Hranica medzi nimi a korupciou môže byť veľmi tenká, a preto v prípade podozrenia na jeden z týchto trestných činov odporúčame oznámiť danú vec príslušným orgánom.

Čo všetko môže byť úplatkom?

Úplatok je oficiálne definovaný ako “vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok”.Môže to byť teda nejaký predmet (napr. fľaša vína, tabuľka čokolády, hodinky), peniaze či iný nemajetkový prospech, protislužba alebo iná výhoda – napríklad dovolenka, uprednostnenie pri vybavení alebo prijatie na vysokú školu.Za úplatok sa nepovažuje sprepitné či drobný darček tam, kde je to zvykom ako prejav spokojnosti so službou (napr. v reštaurácii či kaderníctve). Avšak vo verejnom sektore (v zdravotníctve, na polícii, súdoch či úradoch) nemožno tolerovať v zásade žiadne dary, a to ani nepatrnej hodnoty. Výška daru nie je rozhodujúca, úplatkom môže byť aj vec či služba v hodnote jedného eura. Preto ak sa chcete odvďačiť svojmu lekárovi, spravte to radšej transparentne cez darovaciu zmluvu.

Dokazovanie korupcie

Sú dva spôsoby dokazovania korupcie – proaktívny a historický. Proaktívny znamená pred samotným spáchaním trestného činu, zväčša za použitia agenta, sledovania, odpočúvania, a pod. Korupciu je možné dokázať aj spätne (historicky) cez rôzne nepriame dôkazy a výpovede svedkov. Je to však výrazne komplikovanejšie a nie vždy uskutočniteľné. Pri proaktívnom dokazovaní je šanca na úspech výrazne vyššia, a preto je dôležité čo najskôr upovedomiť príslušné orgány, t.j. Národnú kriminálnu agentúru (NaKA) a/alebo Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR. V rôznych situáciách sa môže odporúčaný postup mierne líšiť.

SITUÁCIA 1: OBÁVAM SA, ŽE ODO MŇA BUDE ŽIADANÝ ÚPLATOK 

V takomto prípade je dobrým pravidlom nevydať sa na strenutie sám (či už je to na úrad, k starostovi, alebo na konzultáciu k lekárovi). V prvom rade je menej pravdepodobné, že by sa potenciálny korupčník odhodlal vypýtať si úplatok. Zároveň, ak so sebou zoberiete kamaráta alebo kolegu, vie vám v prípade potreby spätne dosvedčiť priebeh udalostí. Ak idete niečo vybavovať, zistite si vopred, ktoré poplatky a v akej výške máte hradiť. Ak máte vážne obavy, že si od vás bude pýtať úplatok verejný činiteľ pri výkone svojej funkcie (napríklad policajt, starosta, úradník), môžete si ho skúsiť nahrať na telefón. S takýmto postupom však treba byť veľmi opatrný. Nahrávanie bez súhlasu protistrany je možné len v úradnom styku, inak sa môže jednať o trestný čin “porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy”.

SITUÁCIA 2: NIEKTO MA PRIAMO ALEBO NEPRIAMO POŽIADAL O ÚPLATOK

Dnes si už málokto vypýta úplatok priamo. Namiesto toho môže starosta svoje úmysly naznačiť veľavravným gestom. Zásadou je snažiť sa takticky oddialiť samotné odovzdanie úplatku, nájsť si hodnoverný dôvod, prečo sa to nedá vybaviť v danej chvíli (napr.: “Nemám pri sebe hotovosť, musím sa zastaviť v bankomate.”). Následne treba okamžite telefonicky kontaktovať najbližšiu expozitúru NaKA.

SITUÁCIA 3: MÁM PODOZRENIE, ŽE MÔJ ZNÁMY PÁCHA KORUPCIU

Ak sa rozhodnete podať trestné oznámenie, opäť platí, že je dobré si zozbierať a časovo zoradiť čo najviac indícií, že sa jedná o korupciu (ideálne v spolupráci s právnikom). Takto môžete znížiť šancu, že sa dotyčný bude brániť, že ide o krivé obvinenie, ktoré je taktiež trestný čin. Trestné je aj zakrývať si oči pred korupciou. Dopúšťate sa tak trestného činu „neohlásenia trestného činu“.

SITUÁCIA 4: DAL SOM ÚPLATOK, LEBO SOM NEMAL NA VÝBER

Trestný zákon hovorí, že pokiaľ dáte úplatok len preto, že ste o to boli požiadaný a následne o tom bezodkladne informujete políciu, nebudete za takýto čin potrestaný. Jedná sa o tzv. “účinnú ľútosť”. Ak však niekoho podplatíte a ohlásite to až s odstupom času, závisí od prokurátora, či sa rozhodne vzniesť obvinenie alebo nie.

Oznámenie korupcie

Korupciu na Slovensku vyšetruje výhradne Národná kriminálna agentúra (NaKA) a stíha Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR. Napriek tomu, že trestné oznámenie je povinný prijať každý policajt a prokurátor, najlepšie je sa obrátiť priamo na NaKA, aby ste sa vyhli zbytočným prieťahom. Trestné oznámenie dnes už môžete podať aj e-mailom, ale máte ho povinnosť do 3 dní doplniť, t.j. vytlačiť ho poslať poštou alebo ho prísť doplniť osobne. Po podaní trestného oznámenia na NaKA je dobré poslať jeho kópiu aj na Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR.

Jednoducho v troch krokoch:

 1. Pozrieť si Trestný zákon a skúsiť identifikovať, o ktorý trestný čin sa jedná.
 2. Naformulovať si trestné oznámenie písomne, ideálne s právnikom.
 3. Poslať poštou na príslušnú expozitúru NaKA a ideálne aj kópiu na Úrad špeciálnej prokuratúry.

Ako napísať trestné oznámenie, ktoré neodbijú?

Trestné oznámenie nemá presne stanovenú formu. Základom je čo najpresnejšie popísať, čo viedlo k danej situácii, ako aj skutok samotný. Tu je pár šikovných rád:

 • Oznámenie by malo byť čo najstručnejšie.
 • Keďže krivé obvinenie je tiež trestným činom, uvádzajte len pravdivé skutočnosti a voľte slová s rozmyslom.
 • Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, trvalé bydlisko a telefonický kontakt.
 • Vzor trestného oznámenia nájdete tu.

Podrobnejšie rady a informácie nájdete v PDF verzii manuálu.

Zdroj: https://komunita.zastavmekorupciu.sk/2016/10/17/co-robit-pri-strete-s-korupciou/

Sme otvorenou komunitou ľudí, ktorí chcú posúvať Slovensko vpred a bojovať proti korupcii. Chceme krajinu bez korupcie, kde mladí udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.

Čo robíme?

Šírime protikorupčnú osvetu. Chceme, aby ľudia vedeli, do akej miery korupcia ovplyvňuje ich život a ako proti nej bojovať. Zlepšujeme politickú a občiansku gramotnosť najmä mladých ľudí, našich rovesníkov.
Aktivizujeme spoločnosť. Snažíme sa o to, aby sa ľudia aktívne zaujímali a angažovali vo veciach verejných. Prostredníctvom našich kampaní ukazujeme, ako sa môže zapojiť každý jeden z nás.
Vytvárame tlak. Verejnou kontrolou a publikovaním zistení vytvárať tlak na ľudí s rozhodovacou mocou, aby presadili potrebné zmeny.

Ako fungujeme?

Fungujeme formou aktivistických skupiniek, ktoré vznikajú na celom Slovensku. Skupinky zakladajú ľudia, ktorí sa prihlásili k našim hodnotám a prešli tréningom koordinátorov. Jadrom skupiniek sú ľudia z ich okolia ochotní aktívne sa zapojiť do boja proti korupcii vo svojom meste.
Jadro komunity tvoria členovia rovnomenného občianskeho združenia. Ide o prevažne mladých ľudí, ktorých povinnosti a možnosti zodpovedajú vysokým nárokom, ktoré na seba uplatnili vstupom do združenia.

Naše princípy

Spolu sme silnejší
Ozajstnú a trvalú zmenu dosiahneme iba vtedy, ak táto zmena príde zdola. Chceme meniť zažité postoje, budovať povedomie, navrhovať riešenia a tlačiť na transparentnosť. Izolované snahy sú vopred odsúdené na neúspech. Preto vytvárame protikorupčné bunky a spájame ľudí, ktorým na Slovensku záleží. Ako komunita ideme cestou osobného príkladu, držíme pri sebe, oslavujeme spoločné úspechy a prekážky vnímame ako príležitosti.

Ťah na hodnoty
Mieru korupcie priamo ovplyvňuje miera tolerancie voči nečestnému a neférovému správaniu. Rôzne “skratky” a neetické správanie pre osobný prospech sú u nás buď usilovne ignorované alebo dokonca vyzdvihované ako známka “šikovnosti”. Ak takéto správanie nie je okolím odsúdené, prerastie do čoraz závažnejších prečinov, ktoré ale už môžu mať celospoločenské dopady. Ako komunita sa preto snažíme aj o zmenu na úrovni hodnôt a postojov voči neetickému konaniu. Chceme, aby čestné a férové správanie bolo novou normou. Ideme príkladom a nebojíme sa ozvať zoči-voči neprávosti.

Na problémy konštruktívne
Nie všetko na Slovensku funguje práve optimálne. Nemá však zmysel prehlbovať nedôveru v štát a vzbudzovať dojem, že nič nefunguje. Kritika je užitočná najmä vtedy, ak ju sprevádza aj návrh na zlepšenie. Preto sústredíme našu pozornosť naQ to, ako robiť veci lepšie.

Naše hodnoty

Osobná integrita. Pretože vyžadovať čestné správanie a prevzatie zodpovednosti za svoje skutky od iných môžeme až vtedy, keď rovnaké nároky uplatňujeme na seba.
Férovosť. Pretože nespravodlivé uprednostňovanie záujmov jednej skupiny ľudí ochudobňuje a oberá o pocit spravodlivosti všetkých ostatných.
Angažovanosť. Pretože len aktívne zapojenie sa každého z nás môže priniesť úspech.
Odvaha. Pretože správať sa férovo, keď ostatní robia opak, vyžaduje guráž.
Svedomitosť. Pretože kvalitnú a profesionálnu prácu treba odvádzať aj na poli aktivizmu.
Otvorenosť. Pretože otvorená myseľ a ochota spolupracovať prináša lepšie výsledky ako uzatváranie sa do svojej bubliny.
Rešpekt k zákonom. Pretože cesta k demokracii a právnemu štátu bez korupcie vedie cez dodržiavanie a zdokonaľovanie pravidiel, nie cez ich obchádzanie.

Close