Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Školy, ktoré menia svet majú nových absolventov

Sobota 8. jún 2019, Zvolen. Slávnostný deň plný hrdosti na 14 učiteľov a učiteliek z 10 škôl na Slovensku, ktorí a ktoré si po 2 rokoch intenzívnej spolupráce, priateľstiev a spoločného prežívania radostí aj strastí vo výchove a vzdelávaní budúcich zodpovedných občanov prevzali titul Učiteľ/ka, ktorý/á mení svet

Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený pre lídrov v občianskom vzdelávaní na Slovensku, ktorí rozvíjajú občianske kompetencie a mäkké zručnosti svojich žiakov a žiačok, a spolu s nimi pracujú na otvorenej a demokratickej klíme na škole. V školskom roku 2019/2020 otvára tento program už svoj 4.ročník.

Prostredníctvom série zážitkových tréningov vedených expertmi a skúsenými lektormi sa účastníci venujú rozvoju kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, občianskej angažovanosti a zodpovednosti, inklúzii a tolerancii, manažmentu času, riešeniu konfliktov a nezabudneme ani na prepájanie predmetov a gamifikáciu. 

Zoznámte sa s Učiteľmi, ktorí zmenili svet. Sú to pedagógovia základných a stredných škôl, ktorí:

 • chcú učiť tak, aby spolu s vedomosťami u svojich žiakov budovali aj ich kľúčové kompetencie a zručnosti,
 • veria v dôležitosť výchovy a vzdelávania budúcich uvedomelých, angažovaných a zodpovedných občanov,
 • sú ochotní vystúpiť ďaleko za hranicu svojej komfortnej zóny a tvrdo na sebe pracovať tak, aby v tomto všetkom svojim žiakom pomohli,
 • na svojej škole dlhodobo okrem vyučovania organizujú najrôznejšie aktivity na podporu kritického myslenia, tolerancie, zodpovednosti, občianskeho a ľudského rozhľadu detí,
 • spolupracujú s vedením svojej školy a s kolegami,
 • každý deň zo seba v škole vydávajú to najlepšie a idú tak svojim žiakom príkladom,
 • aj keď mnohokrát bojujú s veternými mlynmi, nevzdávajú sa, pretože majú podporu komunity Škôl, ktoré menia svet, ktorá im dodáva inšpiráciu a nové podnety, priestor na zdieľanie, novú energiu či pocit, že na to nie sú sami,
 • medzi ďalšími účastníkmi nášho programu spoznali množstvo učiteľov a riaditeľov, s ktorými môžu nadviazať dlhodobú spoluprácu či priateľstvá.

Práve im sme mali možnosť spolu s pokračujúcimi účastníkmi programu osobne odovzdať titul zaslúžený titul Učiteľ(ka), ktorý(á) mení svet. Vedenie škôl zas pre svoju školu získalo natrvalo titul Škola, ktorá mení svet.

Učiteľmi a Školami, ktoré menia svet, sa tak v šk. roku 2018/2019 stali:

 • Katarína Jakubcová z Evanjelickej spojenej školy v Martine,
 • Mária Čurgalyová z Gymnázia bilingválneho T. Ružičku v Žiline,
 • Viktor Tanító z Gymnázia bilingválneho T. Ružičku v Žiline,
 • Iveta Kľoc Roháčová zo Súkromnej základnej školy u Filipa v Banskej Bystrici,
 • Danica Hanudeľová zo Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíri,
 • Lenka Halásová zo Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíri,
 • Albín Michalec z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici,
 • Miron Breznoščák z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici,
 • Lýdia Čajková z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši,
 • Marcela Hollá z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši,
 • Martina Szilágyiová z Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach,
 • Katarína Sačková zo Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi,
 • Katarína Karabinová zo Základnej školy v Seni,
 • Tomáš Filip z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach.

Zdroj: https://skolyktoremeniasvet.sk/skms-maju-novych-absolventov/

Program Školy, ktoré menia svet je realizovaný Inštitútom pre aktívne občianstvo (IPAO). Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí. Aktívni občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých. Našou víziou je občianska spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore. Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax. 

Close