Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Grantová výzva: Stronger Roots for Civil Society

5.09.2019

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadace OSF Praha, NIOK Foundation z Maďarska a Glopolis z Českej republiky dnes, teda 5.9. 2019 spoločne otvárajú grantovú výzvu pre rozvoj  organizácií občianskej spoločnosti “Stronger Roots for Civil Society”.

Ak máte záujem o posilnenie udržateľnosti a kapacít vašej organizácie, potrebujete poradiť a naučiť sa ako zlepšiť jej dosah, vplyv a schopnosť nachádzať nové zdroje pre jej činnosť – výzva je otvorená do  do 15. Októbra 2019.

Aktívna a otvorená občianska spoločnosť je nevyhnutný spoločenský prvok pri tvorbe demokratických procesov a účasti vo veciach verejných. Otvorená spoločnosť je predpokladom nielen pre osobnú slobodu, ale aj pre vzájomné porozumenie, ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ochranu životného prostredia a transparentnú verejnú správu.

Pre organizácie občianskej spoločnosti je preto dôležité nájsť a aplikovať stratégie a postupy ako osloviť svoje cieľové skupiny, podporovateľov a dobrovoľníkov za cieľom posilniť svoje postavenie z hľadiska dlhodobej profesionalizácie, verejného uznania a udržateľnosti. Cieľom programu je preto podporiť organizácie v ich fungovaní, implementácii ich projektov a budovaní  kapacít v období zmenšujúceho sa priestoru pre občiansku angažovanosť.

Viac informácií o grantovej výzve nájdete tu (PDF). Nakoľko sa jedná o grantovú výzvu v spoluprácu troch krajín, text výzvy ako i podanie žiadosti o grantovú podporu je potrebné vyplniť v anglickom jazyku.  

V rámci otvorenej grantovej výzve organizujeme informačný seminár, ktorý sa uskutoční 18. septembra 2019 v Bratislave, v priestoroch Open Gallery na Baštovej 5. Prosím, potvrďte svoj záujem registráciou na tomto linku.

#strongerroots

Zdroj: http://osf.sk/pribehy/grantova-vyzva-stronger-roots-for-civil-society/

Vyznávame liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca.

Vytvárame príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

Pri otváraní spoločenských tém, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov a ich vzájomné vzťahy v spoločnom priestore, sa opierame a presadzujeme tieto hodnoty:

  • Otvorenosť
  • Transparentnosť
  • Slobodná voľba
  • Zodpovednosť
  • Tolerancia
  • Vzájomný rešpekt
  • Akceptácia
  • Dialóg
  • Nekonfliktnosť
  • Aktivita

Realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám stotožňujúcim sa s našimi hodnotami pomáhame rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňujeme ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov

Patríme k zakladateľom Fóra donorov, pravidelne pripomienkujeme legislatívne procesy, sme aktívni pri tvorbe rôznych politík a pôsobíme v mnohých poradných výboroch a komisiách.

Sme na Slovensku dobre etablovanou, nezávislou organizáciou, ktorá sa v roku 2013 osamostatnila od zakladajúcej organizácie. V rámci medzinárodnej siete nadácií otvorenej spoločnosti už dnes teda nemáme status členskej organizácie. Financie pre svoju činnosť získavame v čoraz väčšej miere z domácich a európskych zdrojov.

Etické zásady, ktorými sa v nadácii riadime, určuje náš Etický kódex.

Close