Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Asociácia firemných nadácií sa pripája k Vyhláseniu z celoštátnej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates

V dňoch 17.-18. októbra 2019 sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutočnila celoštátna konferencia organizácii občianskeho sektora Orbis Civitates

Jej podtitul Stupavská konferencia odkázal na stupavskú tradíciu stretnutí zástupcov občianskych organizácií a hnutí, ktorá zásadným spôsobom formovala dianie v mimovládnom sektore.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov zastupujúcich približne 150 mimovládnych neziskových organizácií. Svojimi príhovormi ju otvorili prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a ministerka vnútra SR Denisa Saková. Medzi hlavnými zámermi podujatia bolo pomenovanie cieľov občianskych organizácií vo  vzťahu k štátu, potvrdenie základných stratégií rozvoja podmienok pre zakladanie a život MVO a aktérov občianskej spoločnosti či vyjadrenie solidarity aktérom občianskej spoločnosti, ktorí vo verejnom priestore obhajujú demokratické hodnoty.

Na záver dvojdňového stretnutia prijali účastníci Vyhlásenie z celoštátnej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates. 

Členovia Asociácie firemných nadácií a firemných fondov vyjadrujú podporu občianskemu sektoru a pripájajú sa k Vyhláseniu z celoštátnej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates.   

Zdroj: https://www.asfin.sk/asfin-sa-pripaja-k-vyhlaseniu-z-celostatnej-konferencie-obcianskych-organizacii-orbis-civitates/

Jedným z prejavov spoločensky zodpovedného podnikania je darcovstvo realizované prostredníctvom založenia a podpory firemnej nadácie alebo firemného nadačného fondu. Firemná nadácia / nadačný fond má vlastné špecifiká vyplývajúce z úzkeho vzťahu so zriaďovateľom. Charakteristickým znakom je obvykle názov nadácie / nadačného fondu, ktorý obsahuje názov zriaďovateľa a tiež zapojenie zamestnancov firmy do činnosti nadačného subjektu. Spolupráca firmy a nadácie / nadačného fondu smeruje k napĺňaniu verejnoprospešných cieľov.

Špecifickým aspektom pôsobenia firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku je existencia daňovej asignácie, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje ekonomické parametre ich fungovania. Vzhľadom na fakt, že pri využívaní podielu asignovanej dane ide o prerozdeľovanie pôvodne verejných zdrojov, členovia Asociácie si uvedomujú zvýšenú citlivosť a nároky verejnosti na transparentnosť procesu ich prerozdeľovania. Súhlas s etickým kódexom je verejným záväzkom signatárov k napĺňaniu takýchto očakávaní a nárokov.

Účelom založenia Asociácie firemných nadácií a fondov je zastrešiť významné firemné nadačné subjekty a vytvoriť priestor pre ich stretávanie, komunikáciu, spoluprácu a výmenu skúseností. Tým prispieva k rozvoju firemnej filantropie a firemnému darcovstvu.

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Asociácia firemných nadácií a fondov je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov  a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku.

Firemné nadácie sú založené business spoločnosťou, ktorá finančne podporuje jej verejnoprospešné aktivity, spravidla prostredníctvom asignačného mechanizmu. Občianske aj  firemné nadácie fungujú podľa toho istého Zákona o nadáciách č. 34/2002, avšak potreby firemných nadácií sú z časti odlišné od bežných nadácií.

Z týchto dôvodov vznikala máji 2013 Asociácia firemných nadácií a fondov.

Členmi asociácie je osem subjektov: Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia SLSP, Nadácia VÚB, Nadácia TESCO, Nadácia ZSE, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Nadačný fond SE v Nadácii Pontis. Iniciátormi Asociácie sú Centrum pre filantropiu n.o. a Nadácia Pontis, ktoré vystupujú za Asociáciu v právnych vzťahoch voči tretím osobám.

Close