Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Podporte otvorenú výzvu na zastavenie lovu vlka na Slovensku

1. október 2019

Takmer tridsať ochranárskych organizácií spoločne žiada okamžité zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne.

Vĺčatá sa učia hrou, pre svoj rast potebujú bezpečné územia bez zásahov, kde ich nerušia ľudia. Zdroj: Správa NP Muránska planina, Jaro Brndiar, Eva Bošnovičová

Ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej a ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi dnes poslali otvorenú výzvu, ku ktorej sa môže podpisom pripojiť i verejnosť na http://www.ekoforum.sk/peticia/vlci.

Ochranári vo výzve uvádzajú, že vlk je dôležitý v boji s africkým morom ošípaných, ktorý je nebezpečný pre domáce ošípané i diviaky. Ochorenie prepuklo už i na Slovensko a hrozí, že sa môže preniesť i do veľkochovov ošípaných a spôsobiť veľké hospodárske škody.

Foto: J.Tesák, WWF

Ďalej zdôrazňujú, že vlci lovia hlavne chorú a oslabenú zver a zároveň vyhľadávajú a likvidujú uhynutú zver. Dokážu tak účinne brániť šíreniu nákazy a sami pritom nie sú aktívnymi prenášačmi ochorenia. Medzi ďalšími argumentmi uvádzajú, že vlk je dôležitý pri znižovaní škôd spôsobených kopytníkmi v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a zohráva úlohu pri obnove lesa. Nedovoľuje kopytníkom zhromažďovať sa v čriedach na malej ploche, čím znižuje poškodenia lesných porastov v hospodárskych lesoch a náklady na ich ochranu.

„Vlk je na medzinárodnej úrovni chráneným živočíchom, napriek tomu je ho možné na Slovensku loviť. Od roku 2000 poľovníci na Slovensku v rámci legálnych možností usmrtili viac ako 1 760 vlkov. Lov vlkov pritom negatívne zasahuje do populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne i správanie vlčích svoriek. Problémom je tiež nelegálny lov, ktorý negatívne ovplyvňuje stabilizáciu vlčích rodín a rozširovanie vlkov mimo súčasný areál ich trvalého výskytu,“ píše sa vo výzve.

Vlk dravý je v zmysle Bernského dohovoru prísne chráneným druhom. Podľa európskej Smernice o biotopoch musia štáty na jeho ochranu vyhlásiť osobitné chránené územia. V prípade Slovenska sú však často malé a najmä izolované. V zime, keď napadne sneh, tak vlk schádza za korisťou mimo území, kde je chránený a práve tu je lovený.

Vlci v Javorovej doline v NP Vysoké Tatry. Foto: Tomáš Hulík

Vlčia svorka, v ktorej boli usmrtené kľúčové jedince, sa môže uchýliť k útoku na hospodárske zvieratá. Tieto škody sú však minimálne v porovnaní so škodami, ktoré spôsobujú kopytníky v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve a tiež so škodami, ktoré môže spôsobiť usmrcovanie zvierat z dôvodu afrického či klasického moru ošípaných.

Vlka dravého je možné na Slovensku loviť od 1. novembra do 15. januára na základe kvóty, ktorú určuje ministerstvo pôdohospodárstva. Kvótu na túto sezónu má určiť ministerstvo v najbližších dňoch. Ochranári s podporou verejnosti žiadajú pre túto sezónu nulovú kvótu a v ďalších krokoch žiadajú zaradiť vlka medzi celoročne chránené živočíchy a v tom zmysle prepracovať Program starostlivosti o vlka.

Zdroj: Tlačová správa WWF Slovakia

WWF na Slovensku prispieva k poslaniu Dunajsko-karpatského programu (WWF DCP). Našim cieľom je reagovať na environmentálne problémy, ponúkať riešenia a napĺňať víziu prosperity, trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt Dunajsko-karpatského regiónu, ktorý je „Zeleným srdcom Európy“ (Green Heart of Europe).

WWF-DCP pôsobí na Slovensku od marca 2014. Naše aktivity zameriavame na podporu efektívnej starostlivosti o chránení územia, povodia riek, a dlhodobo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, napr. rozumné hospodárenie v lesoch a poľnohospodárstve.

Zabezpečujeme odbornú činnosť, prispievame k popularizácii a vzdelávaniu v oblasti ochrany prírody, spolupracujeme s expertnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.

Usilujeme sa o maximalizovanie príležitostí a minimalizovanie hrozieb, ktoré prináša trhová ekonomika prírodnému prostrediu tým, že hľadáme dlhodobo fungujúce riešenia. Riešenie problematiky klimatických zmien považujeme za najväčšiu výzvu dnešného sveta. 

Princípy našej práce

Snažíme sa o to, aby naša práca bola osobná, profesionálna, dôveryhodná, zodpovedná, efektívna, inovatívna a kreatívna. 
Využívame vedecky overené informácie a usilujeme sa o ich kritické zhodnocovanie. 
Staviame na spolupráci a dialógu, ale vieme byť neústupní, ak je to nevyhnutné. Rešpektujeme miestne komunity a ich potreby a pomáhame im v určovaní priorít v oblasti ochrany prostredia.
Chceme sa učiť, zlepšovať a stavať na partnerstvách. Sme globálni, multi-kultúrni, nestranícki a nezávislí.
A najmä chceme ponúkať riešenia.

Close