Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti

Inštitút pre verejné otázky vydal novú publikáciu 30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti, ktorá obsahuje sociologické analýzy vnímania Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska. Autori Zora Bútorová a Martin Bútora ju predstavia aj na Human Forum 2019 – Voľby ako základný nástroj demokracie 27.-28.11. v Banskej Bystrici.

  • Ako slovenská verejnosť s odstupom 30 rokov hodnotí Nežnú revolúciu v kontexte ďalších historických udalostí?
  • Čo si o nej ľudia pamätajú a ako vnímajú jej kľúčové osobnosti?
  • V čom nachádzajú pozitíva a v čom negatíva novej éry v porovnaní s obdobím normalizácie?
  • Koho pokladajú za víťazov a koho za obete ponovembrových zmien?
  • Aký je profil ľudí, ktorí uprednostňujú dnešný systém pred minulým a profil tých, čo by sa radšej vrátili pred rok 1989?

Toto sú niektoré z otázok, na ktoré ponúkajú odpoveď najčerstvejšie i viaceré staršie výskumy verejnej mienky. Práve z nich čerpá táto publikácia.

Hektika dnešných dní je taká závratná, že sa niekomu môže zdať samoúčelné vracať sa dnes do minulosti, obzerať sa za cestou, ktorú sme prešli od Novembra 1989. Minulosť je však v našom dnešnom zmýšľaní i konaní prítomná oveľa väčšmi, ako si to pripúšťajú vyznávači prezentizmu. Schopnosť kriticky sa s ňou vyrovnať dáva lepšie predpoklady na zvládnutie budúcich výziev.

Zdroj: http://www.ivo.sk/8581/sk/aktuality/30-rokov-po-neznej-revolucii-zisky-a-straty-ocami-verejnosti?fbclid=IwAR1B8-qzPTMR00OlYYTD77UmDjmIzVokM0tOhseUS83WSukmr_PIUhC5kp0

Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.

K cieľom Inštitútu patrí:
– analyzovať spoločenské, politické, ekonomické, zahraničnopolitické, právne, kultúrne a ďalšie otázky verejného záujmu a zverejňovať zistené skutočnosti
– prispievať k odbornému dialógu, otvárať dôležité témy, aktívne sa podieľať na formovaní verejnej rozpravy
– vypracovávať odborné stanoviská k závažným problémom, poskytovať konzultácie organizáciám i jednotlivcom v oblastiach zodpovedajúcich programovým prioritám Inštitútu
– organizovať semináre, konferencie, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, dielne a školenia
– stimulovať aktívny prístup občanov k verejným záležitostiam
– združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou v najrôznejších oblastiach verejnej politiky, vytvárať podmienky pre ich efektívnu a zmysluplnú spoluprácu
– venovať sa publikačnej a vydavateľskej činnosti
– prispievať k zvyšovaniu odbornosti a k výchove mladých odborníkov.

Close