Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Ako chrániť naše rieky?

Zaujíma vás ochrana vôd na Slovensku? Tak sa prihláste na seminár „Ako chrániť naše rieky?“, ktorý budúci štvrtok 28.11. organizuje WWF Slovakia. Seminár sa uskutoční v priestoroch knižnice na Búdkovej 22 v Bratislave.

Prihlásiť sa môžete tu: Prihlasovací formulár

Zdroj: Pozvánka WWF Slovakia, http://slovakia.panda.org/kampane/protect_water/

WWF na Slovensku prispieva k poslaniu Dunajsko-karpatského programu (WWF DCP). Našim cieľom je reagovať na environmentálne problémy, ponúkať riešenia a napĺňať víziu prosperity, trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt Dunajsko-karpatského regiónu, ktorý je „Zeleným srdcom Európy“ (Green Heart of Europe).

WWF-DCP pôsobí na Slovensku od marca 2014. Naše aktivity zameriavame na podporu efektívnej starostlivosti o chránení územia, povodia riek, a dlhodobo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, napr. rozumné hospodárenie v lesoch a poľnohospodárstve.

Zabezpečujeme odbornú činnosť, prispievame k popularizácii a vzdelávaniu v oblasti ochrany prírody, spolupracujeme s expertnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.

Usilujeme sa o maximalizovanie príležitostí a minimalizovanie hrozieb, ktoré prináša trhová ekonomika prírodnému prostrediu tým, že hľadáme dlhodobo fungujúce riešenia. Riešenie problematiky klimatických zmien považujeme za najväčšiu výzvu dnešného sveta. 

Princípy našej práce

Snažíme sa o to, aby naša práca bola osobná, profesionálna, dôveryhodná, zodpovedná, efektívna, inovatívna a kreatívna. 
Využívame vedecky overené informácie a usilujeme sa o ich kritické zhodnocovanie. 
Staviame na spolupráci a dialógu, ale vieme byť neústupní, ak je to nevyhnutné. Rešpektujeme miestne komunity a ich potreby a pomáhame im v určovaní priorít v oblasti ochrany prostredia.
Chceme sa učiť, zlepšovať a stavať na partnerstvách. Sme globálni, multi-kultúrni, nestranícki a nezávislí.
A najmä chceme ponúkať riešenia.

Close