Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Projekt Inštitútu pre verejné otázky Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu je zameraný na sprostredkovanie vedomostí a zvnútornenie základných práv a slobôd u mladých ľudí, najmä na výchovu k spolunažívaniu rôznych skupín obyvateľstva. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mládeže o tom, ako funguje moderná demokratická spoločnosť a neutralizovať vplyv názorov popierajúcich princípy rovnosti občanov.

Keď doprajeme mladým ľuďom viac priestoru na to, aby mohli premýšľať, tak sa nemáme čoho báť. Pretože mladí ľudia chcú žiť v dobrej spoločnosti.

Eva Lavríková
Lektorka Eva Lavríková o diskusiách so stredoškolákmi v rámci projektu o občianskom spolunažívaní.

Aké sú vplyvy na kvalitu spolunažívania

Po prvé sú dôležité podmienky, ktoré pre ľudí vytvára širšia spoločnosť a štát. Tie bývajú v rôznych krajinách a historických obdobiach rôzne: môžu podporovať solidaritu, súdržný a pokojný život, alebo môžu naopak ľudí rozdeľovať, vytvárať medzi nimi ťažko prekonateľné hranice.

Po druhé záleží na samotných ľuďoch, ako pristupujú k svojim spoluobčanom. Či rešpektujú ich práva a záujmy, či tolerujú ich odlišnosť alebo im naopak vnucujú iba svoje vlastné predstavy, vlastné videnie sveta, myslia iba na seba, na svoje vlastné práva a záujmy a prehliadajú potreby a záujmy iných.

Po tretie, verejný priestor, v ktorom žijeme, je arénou súperenia rozmanitých myšlienok, ku ktorým sa každý z nás prikláňa, či už pod vplyvom nášho prostredia alebo pod vplyvom médií, osobností či politikov. Medzi súperiacimi myšlienkami sú také, ktoré vyznávajú potrebu pokojného spolužitia a spolupráce rozmanitých ľudí, ale aj také, ktoré vyzdvihujú vlastnú výlučnosť a odmietajú spolužitie s inými ľuďmi len preto, že sú odlišní.

Inštitút pre verejné otázky (IVO) preto prichádza s projektom o občianskom spolunažívaní zacieleným na mladých ľudí. Pomôžeme im pochopiť, ako funguje moderná demokratická spoločnosť, posilníme ich občianske sebavedomie a umožníme im rozpoznať rôzne mylné názory popierajúce princípy rovnosti občanov.

Projekt Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu sa skladá z edukatívnych, publikačných, výskumných a prezentačných aktivít.

Projekt definuje základné pojmy súvisiace s občianskym spolunažívaním – 30 najdôležitejších pojmov.

Vyjadrenia stredoškolákov na témy demokracie a slobody si môžete pozrieť tu – Názory mladých ľudí na demokraciu a aktuálne výzvy v spoločnosti.

Rozhovory s expertmi z Inštitútu pre verejné otázky si môžete pozrieť tu – Videoblogy s expertmi.

Publikáciu s výsledkami projektu si môžete preštudovať a stiahnuť tu – Občianske spolunažívanie očami tínedžerov.

Komentár k prieskumu od sociologičky Zory Bútorovej

Zdroj: https://spolunazivanie.sk/

Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.

K cieľom Inštitútu patrí:
analyzovať spoločenské, politické, ekonomické, zahraničnopolitické, právne, kultúrne a ďalšie otázky verejného záujmu a zverejňovať zistené skutočnosti
prispievať k odbornému dialógu, otvárať dôležité témy, aktívne sa podieľať na formovaní verejnej rozpravy
vypracovávať odborné stanoviská k závažným problémom, poskytovať konzultácie organizáciám i jednotlivcom v oblastiach zodpovedajúcich programovým prioritám Inštitútu
organizovať semináre, konferencie, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, dielne a školenia
stimulovať aktívny prístup občanov k verejným záležitostiam
združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou v najrôznejších oblastiach verejnej politiky, vytvárať podmienky pre ich efektívnu a zmysluplnú spoluprácu
venovať sa publikačnej a vydavateľskej činnosti
prispievať k zvyšovaniu odbornosti a k výchove mladých odborníkov.

Close