Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Na Slovensku pribúdajú transparentné firemné nadácie a nadačné fondy

Bratislava, 4. decembra 2019 – Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko odovzdala na slávnostnom podujatí v bratislavskej Galérii Nedbalka certifikáty Transparentná firemná nadácia / nadačný fond deviatim subjektom. Potvrdzuje sa tak trend, že transparentnosť a otvorenosť vo zverejňovaní informácií majú vo firemnom sektore stále dôležitejšiu úlohu. Držitelia certifikátu Transparentná firemná nadácia / nadačný fond potvrdili svoju pozíciu lídrov v transparentnosti aj v prostredí tretieho sektora. Prvýkrát v histórii Asociácie firemných nadácií certifikáty získali aj dve nečlenské organizácie.

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a po prvýkrát aj nečlenské organizácie Nadačný fondu Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačný fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila v roku 2017 Asociácia firemných nadácií s cieľom posilniť transparentnosť prostredia a zaviazať firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

„Považujeme za dôležité, aby sme k možnosti asignovať podiel z dane na verejnoprospešný účel pristupovali zodpovedne, eticky a transparentne. Preto musí transparentná firemná nadácia či nadačný fond spĺňať 19 kritérií. Vďaka tomu má odborná aj široká verejnosť jednoduchý prístup k podrobným informáciám o činnosti jednotlivých nadácií a nadačných fondov,“ vysvetľuje predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Držitelia certifikátov musia prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Dôležitou súčasťou transparentného pôsobenia je zverejňovanie informácií o tom, aká časť z asignácie bola využitá na verejnoprospešný účel, na manažment nadácie a na komunikáciu programov. „Vďaka tomu sa nám darí dávať priame odpovede na mnohé dohady, ktoré v tejto oblasti existujú,“ dopĺňa Cocherová.

Certifikáty na slávnostnom podujatí odovzdala Helena Woleková, prvá dáma slovenskej sociálnej politiky, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a zakladateľka a dlhoročná správkyňa Nadácie Socia. „Už od Stupavskej konferencie v roku 1999 považujem dodržiavanie pravidiel transparentnosti vo vnútri tretieho sektora za kľúčové kritérium pre vnímanie jeho dôveryhodnosti. Zavedenie asignačného mechanizmu tento záväzok ešte posilnilo. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus zo septembra 2019 až 55 % obyvateľov Slovenska hodnotí tretí sektor pozitívne. Dnes nevidím zásadný problém v dodržiavaní transparentnosti a otvorenosti firemných nadácií. Jednak medzi nimi existuje zdravá rivalita a majú tiež nastavené ich vlastné samoregulačné mechanizmy. Ako oveľa väčšiu výzvu vnímam vytvorenie a presadenie strategického programového zamerania jednotlivých nadácií a nadačných fondov, ktoré by flexibilnejšie reagovalo na reálne potreby spoločnosti a systematicky sa im venovalo. Zároveň si uvedomujem, že nie je vždy jednoduché nastaviť ich tak, aby boli dostatočne atraktívne pre ich správne rady či manažment a nepodliehali ich záujmom. Som však presvedčená, že tak ako sa firemné nadácie a nadačné fondy stali lídrami v transparentnosti, nájdu aj priestor na presadenie odvážnych a rôznorodých programov podpory,“ uviedla Helena Woleková.

Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. “Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci Kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, preto sa o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond môžu uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členmi ASFIN.

Zdroj: Tlačová správa ASFIN

Jedným z prejavov spoločensky zodpovedného podnikania je darcovstvo realizované prostredníctvom založenia a podpory firemnej nadácie alebo firemného nadačného fondu. Firemná nadácia / nadačný fond má vlastné špecifiká vyplývajúce z úzkeho vzťahu so zriaďovateľom. Charakteristickým znakom je obvykle názov nadácie / nadačného fondu, ktorý obsahuje názov zriaďovateľa a tiež zapojenie zamestnancov firmy do činnosti nadačného subjektu. Spolupráca firmy a nadácie / nadačného fondu smeruje k napĺňaniu verejnoprospešných cieľov.

Špecifickým aspektom pôsobenia firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku je existencia daňovej asignácie, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje ekonomické parametre ich fungovania. Vzhľadom na fakt, že pri využívaní podielu asignovanej dane ide o prerozdeľovanie pôvodne verejných zdrojov, členovia Asociácie si uvedomujú zvýšenú citlivosť a nároky verejnosti na transparentnosť procesu ich prerozdeľovania. Súhlas s etickým kódexom je verejným záväzkom signatárov k napĺňaniu takýchto očakávaní a nárokov.

Účelom založenia Asociácie firemných nadácií a fondov je zastrešiť významné firemné nadačné subjekty a vytvoriť priestor pre ich stretávanie, komunikáciu, spoluprácu a výmenu skúseností. Tým prispieva k rozvoju firemnej filantropie a firemnému darcovstvu.

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Asociácia firemných nadácií a fondov je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov  a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku.

Firemné nadácie sú založené business spoločnosťou, ktorá finančne podporuje jej verejnoprospešné aktivity, spravidla prostredníctvom asignačného mechanizmu. Občianske aj  firemné nadácie fungujú podľa toho istého Zákona o nadáciách č. 34/2002, avšak potreby firemných nadácií sú z časti odlišné od bežných nadácií.

Z týchto dôvodov vznikala máji 2013 Asociácia firemných nadácií a fondov.

Členmi asociácie je osem subjektov: Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia SLSP, Nadácia VÚB, Nadácia TESCO, Nadácia ZSE, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Nadačný fond SE v Nadácii Pontis. Iniciátormi Asociácie sú Centrum pre filantropiu n.o. a Nadácia Pontis, ktoré vystupujú za Asociáciu v právnych vzťahoch voči tretím osobám.

Close