Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Väčšina ľudí na Slovensku dôveruje mimovládnym organizáciám

Platforma Hlas občianskych organizácií dala vypracovať prieskum verejnej mienky na zistenie dôvery Slovákov a Sloveniek k mimovládnym organizáciám. Analýza prieskumu ukázala, že väčšina ľudí na Slovensku mimovládnym organizáciám dôveruje.

Viac o vzniku platformy Hlas občianskych organizácií si môžete prečítať v našom staršom článku.

Spontánna znalosť mimovládnych organizácií: Percentuálne vyjadrenie odpovedí na otvorenú otázku: Čo Vám prvé napadne, keď počujete pojem mimovládne organizácie?

Prieskum verejnej mienky pre platformu Hlas občianskych organizácií realizovala agentúra Focus v období od 11.9.-17.9.2019 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1027 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídiel a krajského členenia.

Pokiaľ ide o celkovú mieru dôvery, 55% opýtaných nášho prieskumu mimovládnym organizáciám úplne alebo skôr dôveruje.
Pre porovnanie, v inom prieskume agentúry Focus prezident SR získal dôveru 51 % opýtaných, armáda 63 %, SAV a univerzity 70% dôveru.

Ďalej v našom prieskume sa 30 % opýtaných vyjadrilo, že úplne alebo skôr nedôveruje mimovládnym organizáciám. Opäť pre porovnanie, s už spomínaným prieskumom agentúry Focus, miera nedôvery vo verejné inštitúcie ako sú vláda, parlament a súdy sa pohybuje na úrovni 65%.

Na našu otázku „do akej miery dôverujete či nedôverujete mimovládnym organizáciám nevedelo odpovedať 15% opýtaných.

Porovnanie miery dôvery všetkých respondentov voči tým, ktorí nevedeli odpovedať na otázku: Čo Vám prvé napadne, keď počujete pojem mimovládne organizácie?

Neznalosť mimovládnych organizácií veľmi ovplyvňuje aj samotnú mieru dôvery. Ako vidíme až 41 % z tých, ktorí sa nevedeli vyjadriť, čo sú mimovládne organizácie, sa následne nevedelo vyjadriť ani k tomu, nakoľko im dôverujú. Zároveň až 38 % z týchto ľudí mimovládnym organizáciám nedôveruje. Neznalosť mimovládnych organizácií sa teda prejavuje vo väčšej miere nedôvery.

Prečo ľudia mimovládnym organizáciám dôverujú?

Z prieskumu vyplýva, že ľudia mimovládnym organizáciám dôverujú, lebo sú to organizácie, ktoré pomáhajú, sú užitočné a riešia problémy.

Dôvody pre dôveru v mimovládne organizácie: Percentuálne vyjadrenie odpovedí na otvorenú otázku: Uveďte dôvody, pre ktoré skôr alebo úplne dôverujete mimovládnym organizáciám. (Spontánne odpovede – možnosť viacerých odpovedí.)

Až 64% ľudí si myslí, že mimovládne organizácie dokážu napĺňať potreby občanov v niektorých oblastiach ich života lepšie ako štát. Väčšina ľudí si taktiež myslí, že mimovládne organizácie sú pre nich prospešné a majú na Slovensku nezastupiteľné miesto.

Názory a postoje voči mimovládnym organizáciám.

Prečo ľudia MO nedôverujú?

Dôvody ľudí pre nedôveru voči mimovládnym organizáciám sú rôznorodé. Na jednej strane ľudia nedôverujú tomu, čo nepoznajú, iní zase nevedia konkretizovať, prečo organizáciám nedôverujú. Medzi najčastejšie uvádzané dôvody nedôvery patrí, že financovanie mimovládnych organizácií je netransparentné, ďalej že manipulujú a polarizujú spoločnosť.

Zároveň až 30 % ľudí si myslí, že mimovládne organizácie zastupujú cudzie záujmy.

Dôvody pre nedôveru v mimovládne organizácie: Percentuálne vyjadrenie odpovedí na otvorenú otázku: Uveďte dôvody, pre ktoré skôr alebo úplne nedôverujete mimovládnym organizáciám. (Spontánne odpovede – možnosť viacerých odpovedí.)

Dôvera na základe socio-demografických ukazovateľov

Po hlbšej analýze je možné konštatovať, že miera dôvery v mimovládne organizácie úzko súvisí s vekom, vzdelaním, výškou príjmov a používaním internetu či sociálnych sietí.

Významné rozdiely v dôvere voči mimovládnym organizácie medzi ženami a mužmi nie sú. Ženy však o niečo viac „úplne dôverujú“ mimovládnym organizáciám.

Trend ukazuje, že čím vyšší je vek ľudí, tým menšia je dôvera v mimovládne organizácie. Zároveň, ľudia starší ako 65 rokov na otázku dôvery významne viac nevedia odpovedať. To však úzko súvisí aj s tým, že sa jedná o populáciu, ktorá mimovládny sektor málo pozná, pritom z neho paradoxne často veľmi profituje.

Taktiež nám z prieskumu vyplýva, že mimovládnym organizáciám dôverujú skôr ľudia, ktorí ukončili strednú školu s maturitou alebo majú vyššie vzdelanie. Pričom tiež platí, že čím vyššie vzdelanie ľudia dosahujú, tým vyššia je aj miera ich dôvery. Ľudia bez maturity výrazne viac nevedia či mimovládnym organizáciám dôverujú alebo nedôverujú.

Najviac dôvery v mimovládne organizácie prejavujú ľudia s čistými príjmami domácnosti od 1201€ do 1500€. Len pre ilustráciu, jedná sa o sumu, ktorú majú k dispozícií domácnosti s dvoma priemernými príjmami na Slovensku. Až 70 % týchto ľudí mimovládnym organizáciám dôveruje. Naopak najmenej dôvery vykazujú tí, ktorých príjem nepresahuje 800 € a tí, ktorí svoj príjem neuviedli alebo ho nevedia.

Najmenšiu dôveru k mimovládnym organizáciám majú ľudia, ktorí vôbec nepoužívajú internet a sociálne siete. Z prieskumu vyplýva, že čím častejšie používajú internet a sociálne siete, tým viac mimovládnym organizáciám dôverujú.

Z hľadiska demografických ukazovateľov prieskum ukázal, že Trnavský a Košický kraj sa od ostatných významne odlišujú. V Trnavskom kraji ľudia najviac dôverujú mimovládnym organizáciám (až 68 %). Naopak, Košický kraj je jediný, v ktorom dôveruje mimovládnym organizáciám menej ako polovica ľudí.

Zhrnutie

Najvýznamnejších zistením z prieskumu je skutočnosť, že tí ľudia, ktorí prácu a činnosť mimovládnych organizácií nepoznajú alebo nevedia definovať, čo sú mimovládne organizácie, majú vyššiu mieru nedôvery alebo vôbec nevedia mieru dôvery vyjadriť. Zároveň, dôvod nedôvery je často neurčitý, prípadne môže súvisieť s nedôverou v spoločnosť ako takou. To však na základe nášho prieskumu nevieme s určitosťou povedať, nakoľko sme dôveru v ostatné inštitúcie neskúmali. Kľúčovou je teda miera informovanosti o aktivitách, činnosti a financovaní mimovládnych organizácií, čo môže viesť k zvyšovaniu dôvery verejnosti v mimovládne organizácie.

Zdroj: https://www.platformahlas.sk/vacsina-ludi-na-slovensku-doveruje-mimovladnym-organizaciam/

Naša vízia

Vľudskej spoločnosti majú mať jednotlivci bezpečné a slobodné prostredie pre svoje ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Občianska spoločnosť, postavená na vyváženom vzťahu jednotlivca a spoločenstva, garantujúca tieto hodnoty je preto pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Naša misia

Sme neformálnou platformou občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktorá sa chce aktívne podieľať na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. Princípmi nášho fungovania sú dobrovoľnosť, partnerský prístup, demokratické rozhodovanie, pluralita, osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej, solidarita a subsidiarita.

Naše tri hlavné ciele

1. Presadzovať pozitívny rozvoj inštitucionálneho, legislatívneho a finančného rámca pre fungovanie občianskych organizácií.
2. Posilňovať integritu, transparentnosť a súdržnosť občianskeho sektora.
3. Vytvárať priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív a organizácií a podporovať ich aktivity.

Close