Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Etický kódex Mimovládky.sk

Mimovládne neziskové organizácie a občianske iniciatívy by mali byť prirodzenou a želanou súčasťou demokratickej spoločnosti. Skrýva sa za nimi mnoho aktívnych občanov, ktorí zlepšujú život nám všetkým. Verejnosť vie len veľmi málo o tom, koľko spoluobčanov, susedov či dokonca priamo rodinných príslušníkov ochotne pomáha vo verejnom záujme a zaujíma sa o to, ako bude napríklad vyzerať výkon verejnej moci s dopadom na každého z nás.

Cieľom tejto stránky je prinášať často nevidené informácie o aktivitách, programoch a projektoch mimovládnych neziskových organizácií, aby sa dostali do pozornosti verejnosti.

Vznik webu Mimovládky.sk iniciovali organizácie Centrum pre filantropiu n.o., VIA IURIS a Rada mládeže Slovenska, ktoré sa venujú podmienkam pre fungovanie mimovládnych neziskových organizácií v slovenskej spoločnosti. Web Mimovládky.sk je súčasťou projektu neformálnej platformy občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií HLAS OBČIANSKYCH ORGANIZÁCIÍ.

Rozhodli sme sa preto založiť web Mimovládky.sk, kde poskytujeme priestor pre šírenie pozitívneho povedomia o občianskom sektore, zbierame príklady dobrej praxe a informácie o denných aktivitách mimovládnych neziskových organizácií a prinášame konkrétne prejavy občianskej angažovanosti. 

Obsah správ a článkov preberáme priamo od konkrétnych občianskych organizácií alebo iniciatív, preto vnímame potrebu stanoviť určité rámcové pravidlá:

  1. V prípade záujmu o uverejnenie správy na webe Mimovládky.sk, posielajú zástupcovia mimovládnych organizácií s verejnoprospešným účelom svoje materiály (ďalej len “správy”) v textovej alebo audiovizuálnej forme na redakcia@mimovladky.sk. Môže ísť o  články, tlačové správy, záverečné správy z projektov, komentáre, reportáže o denných aktivitách organizácií, petície, informácie o zrealizovanom výskume, o úspechoch, oceneniach, nových publikáciách, pozvánky na konferencie, školenia, výstavy, diskusie a iné udalosti alebo videá, podcasty, fotografie a pod.
  2. Na webe Mimovládky.sk uverejňujeme aj voľne prístupné správy a novinky z oblasti občianskeho sektora, ktoré sami vyhľadávame a ktoré považujeme za aktuálne a pre občiansku spoločnosť prínosné.
  3. Uverejňujeme aj správy, na ktoré nám môžu dať tip aj jednotlivci, musia však pripojiť skutočný voľne prístupný zdroj.
  4. Na webe Mimovládky.sk uverejňujeme obsah správy v pôvodnej podobe, prípadne s minimálnymi úpravami vzhľadom na aktuálnosť správy, grafickú podobu alebo rozsah. Na záver správy vždy uvádzame zdroj správy. Správy redakčne overujeme v rozsahu overenia zdroja, ale nie pokiaľ ide o informácie v nich uvedené. 
  5. Pod správou uvádzame logo a popis organizácie, ktorá za obsah zodpovedá s prelinkovaním na web danej organizácie.
  6. Web Mimovládky.sk nezodpovedá za pravdivosť informácií v prebratých správach. Zodpovednosť za informácie nesie výhradne ich zdroj, vrátane zodpovednosti za prípadnú opravu správy pre jej nepresnosť alebo neúplnosť.
  7. Vyhradzujeme si právo odmietnuť publikovanie správy na webe Mimovladky.sk z dôvodu že porušuje tento kódex, zákony Slovenskej republiky alebo šíri neznášanlivosť, prípadne násilie. Rovnako si vyhradzujeme právo odmietnuť správy, ktoré sa netýkajú činnosti mimovládnych neziskových organizácií alebo občianskych iniciatív. 
  8. Tiež si vyhradzujeme právo odmietnuť publikovanie správ, ktoré by zasahovali do slobody alebo ľudských práv niekoho iného alebo podnecovali diskrimináciu či nabádali na porušovanie práv iných. Odvolávame sa na Popperov paradox tolerancie “Pre udržanie tolerantnej spoločnosti je nutné, aby bola spoločnosť netolerantná k intolerancii.” („In order to maintain a tolerant society, the society must be intolerant of intolerance.“)
  9. V prípade pochybnosti o tom, či správa alebo zdroj spĺňa podmienky tohto kódexu, túto správu alebo jej zdroj posudzuje Poradná rada Mimovládky.sk.
  10. Spolu s webom Mimovládky.sk prevádzkujeme aj pridruženú Facebookovú stránku Mimovládky.sk, na ktorú sa tiež vzťahuje tento kódex. Pri propagácii správ na sociálnych sieťach sa bude prihliadať na to, že sa môžu takéto výstupy líšiť od tých na webe, aby sa dosiahol vyšší dosah, interakcie a záujem publika.
Close