Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Z akých krajín najčastejšie pochádzajú cudzinci žijúci na Slovensku?

Liga za ľudské práva / Human Rights League vypracovala prehľadnú infografiku podľa údajov z ročného prehľadu o legálnej a nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ ku 31.12.2019.

Ďalšie zaujímavé dáta nájdete priamo v ročenke Hraničnej a cudzineckej polície: https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2019/2019-rocenka-UHCP-SK.pdf

Zdroj: https://www.facebook.com/Ligazaludskeprava/posts/1647982098686855 , https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2019/2019-rocenka-UHCP-SK.pdf

Naša vízia

Veríme, že Slovensko môže byť novým domovom pre utečencov a poskytnúť ženám, mužom a deťom v ohrození bezpečie, stabilitu a nový začiatok. Z našich skúseností vieme, že utečenci z rôznych krajín našli na Slovensku pokoj a nový začiatok a začlenili sa do našej spoločnosti. Na tejto ceste im pomohlo množstvo Slovákov a Sloveniek a my veríme, že otvorených ľudí, ktorí chcú pmôcť, je v našej krajine veľmi veľa. Preto sa ich snažíme vyhľadať, osloviť a zapojiť s cieľom ukázať, ako sa to dá. 

Naša misia

Veríme v ľudské práva a ich univerzálnosť, hodnoty ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Preto presadzujeme transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snažíme sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov. 

Pri našej práci vychádzame z dôvery v pozitívne prínosy migrácie a rôznorodosti v spoločnosti.

Čo robíme

Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom, advokáciu a strategickú litigáciu v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa snažíme o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva a vedieme Kliniku azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. 

Liga za ľudské práva sa pioniersky podieľa na otváraní viacerých tém v oblasti migrácie a azylu na Slovensku:

  • Ochrana práv maloletých bez sprievodu a výskum o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl (Katarína Fajnorová)
  • Precedenčné prípady na slovenských či medzinárodných súdoch (tím právničiek a spolupracujúca advokátka Miroslava Mittelmannová)
  • Právna pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Alexandra Malangone)
  • Integrovanie poznatkov z právnej a lingvistickej antropológie (Helena Tužinská)
  • Rozvíjanie právnej pomoci cudzincom žijúcim na Slovensku (Zuzana Bargerová) 
  • Rozvíjanie individuálnej sociálnej práce s utečencami (Katarína Marinová)

Prečítajte si aj naše výskumy a analýzy.

Close