Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Zachráňme Morské oko!

Dnes je posledný deň, kedy môžeme podpísať hromadnú pripomienku k návrhu Nariadenia Vlády SR, ktorým sa ruší najvyššia ochrana vodnej plochy Morského oka a okolitých lesov.

Podporte hromadnú pripomienku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales: http://www.ekoforum.sk/peticia/vihorlatsky-prales/?fbclid=IwAR2uR9ZgT0Dj035TYrBeswxECUUzL-5g_JhphHgRX4sQ9JXJ8ZQEfUWgx0A .

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky navrhuje zrušiť prísnu ochranu jadrovej časti Národnej prírodnej rezervácie Morské oko. Podľa predloženého návrhu Nariadenia Vlády SR samotná vodná plocha Morského oka a okolité lesy stratia status najvyššej ochrany. To umožní výstavbu nových chát a hotelov, ciest, výrub stromov, poľovanie a mnohé iné aktivity, ktoré povedú k zničeniu tohto klenotu slovenskej prírody.

Ministerstvo životného prostredia zneužilo proces zmeny hraníc UNESCO lokality na zrušenie prísnej ochrany najkrajšej časti NPR Morské oko. Doslova pár dní pred voľbami sa rozhodli narýchlo otvoriť toto mimoriadne cenné územie pre vybranú skupinu developerov.

Nenechajme ich zničiť toto čarokrásne miesto vyhľadávané tisíckami turistov práve pre ticho a pokoj uprostred prastarých bukových lesov.

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do pondelka 17. februára 2020: http://www.ekoforum.sk/peticia/vihorlatsky-prales/?fbclid=IwAR2uR9ZgT0Dj035TYrBeswxECUUzL-5g_JhphHgRX4sQ9JXJ8ZQEfUWgx0A

Stanovisko Lesoochranárskeho zoskupenia VLK:

Ministerstvo životného prostredia v rámci predloženého návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales (predmetný návrh Nariadenia) navrhuje zrušiť prísnu ochranu jadrovej zóny existujúcej Národnej prírodnej rezervácie Morské oko,vyhlásenej v roku 1984. Jedná sa o samotnú vodnú hladinu jazera Morské oko, okolitých asi 20 hektárov lesných porastov, existujúce stavby a asfaltovú cestu.
Podstatou hromadnej pripomienky LZ VLK (http://www.ekoforum.sk/peticia/vihorlatsky-pralesje požiadavka, aby bola zachovaná prísna ochrana vodnej plochy a okolitých lesných porastov, nie kvôli UNESCO lokalite, ale pretože dôvod ich ochrany bol tak významný v minulosti, že toto územie získalo najvyšší stupeň ochrany a dokonca je chránené ako Národná prírodná rezervácia, ale hlavne preto že dôvod ochrany doteraz nepominul. Ministerstvo ani ŠOP SR nepredložili žiadne odborné zdôvodnenie, prečo by malo dôjsť k zrušeniu prísnej ochrany týchto území. Jediný známy dôvod je umožnenie výstavby a iných developerských aktivít v tomto území, tak ako to uviedol p. Mika zo štátneho podniku Lesy SR, ktorý o tomto území na rokovaní v decembri 2019 v Michalovciach hovoril ako o „rozvojovom území“.

Zároveň si VLK uvedomuje problémy, ktoré spôsobuje prítomnosť stavieb a asfaltovej lesnej cesty (ktoré sa území nachádzali už pred vyhlásením, dokopy cca 2 hektáre) a preto podporuje ich vyňatie z piateho stupňa ochrany. Ale zdôrazňujeme, že iba asfaltovú lesnú cestu, kaštielik, 2 chaty a informačné stredisko ŠOP SR. Dôležité je, že takto to oficiálne komunikovala aj ŠOP SR a MŽP SR. http://www.sopsr.sk/web/?cl=20561
Ministerstvo teda navrhuje preradiť spomenuté územia z 5. stupňa ochrany do 4. stupňa ochrany ‼podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (zákona). Uvádzame zásadné rozdiely medzi týmito stupňami ochrany:

Umiestnenie stavieb

Kým v piatom stupni je umiestnenie stavieb zakázané, vo štvrtom stupni ochrany už stačí iba súhlas orgánu ochrany prírody.

Poľovníctvo

Kým v piatom stupni je zakázané loviť živočícha, vo štvrtom stupni je to povolené, ale nesmie sa tak stať na spoločných poľovačkách a nesmú sa v území zriaďovať poľovnícke zariadenia (posedy, krmelce a pod.).

Ťažba dreva

Kým v piatom stupni ochrany je zakázané zasiahnuť do lesného porastu a dokonca aj narušiť vegetačný a pôdny kryt, t.j. je zakázané ťažiť drevo aj stavať cesty vo štvrtom stupni ochrany je povolené ťažiť drevo a na výstavbu lesných ciest a zvážnic sa vyžaduje súhlas. Vo štvrtom stupni je síce zakázané „rúbať dreviny“, ale „drevina“ je v zákone jasne definovaná ako „strom alebo ker rastúci mimo lesného pozemku“. Čiže toto ustanovenie sa netýka lesných porastov.

Iné

Okrem vyššie uvedených aktivít sú v štvrtom stupni povolené mnohé iné aktivity a tiež na mnohé stačí súhlas orgánu ochrany prírody.

Close