Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

AKO BYŤ DOBROVOĽNÍKMI V ČASE KORONAVÍRUSU A AKO S DOBROVOĽNÍKMI PRACOVAŤ?

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií prináša:

 1. Užitočné pokyny, ktorými by ste sa mali riadiť, ak chcete pomáhať ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky
 2. Zásady zapojenia dobrovoľníkov, ak s nimi ako organizácia pracujete

Komplexný prehľad: zásady a odporúčania pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v čase koronavírusu

 1. Buďte mimoriadne opatrní. Riziko nákazy pre vás aj druhých je prítomné v každej službe, ktorú budete poskytovať. Nekonajte na vlastnú päsť.
 2. Ak sa chcete dobrovoľne zapojiť, najdôležitejšou vecou je byť zodpovedný voči sebe a ostatným. Buďte absolútne zdraví, keď sa rozhodnete pomáhať. Svojím správaním neohrozujte seba a chráňte rizikové skupiny (ľudia nad 65 rokov, pacienti s chronickými a onkologickými ochoreniami, ľudia s kardiovaskulárnymi a respiračnými problémami).
 3. Seba považuj za potenciálneho nositeľa nákazy. Tento bod je mimoriadne dôležitý, pretože minimálne prvé tri dni žiaden nakazený nemá príznaky, ale vírus prenáša. Čo keď som to ja? Preto nos rúško! Bez neho sa s nikým nerozprávaj. Rúško považuj za infekčné. Ak sa ho dotkneš rukami, potom si ich dezinfikuj alkoholom, rovnako, ak sa dotkneš svojho nosa, úst, očí. Alebo si ich umy mydlom. Ruky si umy aj predtým, ako ideš von, minimálne po dobu 20 sekúnd.
 4. Najlepšou formou solidarity je pomoc známym a blízkym ľuďom, rodine a susedom. Veľkou pomocou pre starších ľudí či rizikové skupiny môže byť už aktívny záujem – či sú v poriadku a majú všetkého dostatok, prípadne im ponúknuť pomoc s nákupom základných potravín alebo liekov, čím sa na verejnosti nebudú vystavovať riziku nákazy.
 5. V časoch obmedzeného sociálneho kontaktu buďte v kontakte so svojimi blízkymi prostredníctvom telefónov či sociálnych sietí a poskytnite im sociálnu podporu konverzáciou s využitím moderných spôsobov komunikácie.
 6. V prípade, že ste sa rozhodli zapojiť v rámci konkrétnej organizácie alebo iniciatívy, overte si:
  Či je v organizácii osoba, ktorá činnosť koordinuje.
  Či vám poskytnú ochranné pomôcky pri výkone dobrovoľníckej činnosti.
  Či je jasná náplň práce (zapojte sa jednou konkrétnou aktivitou, nemajte tendenciu robiť všetko a pomáhať všade).
  Či vás pre výkon toho, čo budete robiť, zaškolia.
 7. Zostať doma je tiež pomoc. Využite možnosti pomáhať z domu či on-line.
 8. Aktuálne informácie o možnostiach zapojenia sa do aktivít nájdete najmä na stránkach konkrétnych miestnych a regionálnych samospráv. Môžete tiež kontaktovať regionálne dobrovoľnícke centrá, kontakty nájdete aj na stránke: www.dobrovolnictvo.com.

Zásady zapojenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v čase koronavírusu, ak už sme sa rozhodli s nimi spolupracovať

Rešpektovanie zdravia každej zúčastnenej osoby
Prioritou je zachovanie zdravia všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ľudí zapojených do rôznych iniciatív a programov.  

Neustále informácie
V súčasnosti sa veci rýchlo menia. Na to, aby sme skutočne pomohli, musíme zostať v obraze, ale zároveň musíme riadne a čo najskôr informovať všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorých by sa mohli akýmkoľvek spôsobom dotknúť všetky zmeny, ktoré sa vyskytli.

Znižovanie rizík
Pri akejkoľvek aktivite určenej pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sa uistíme, že skutočne existuje naliehavá potreba a tiež, že ako organizácie alebo inštitúcie prijímame všetky opatrenia na zníženie rizík, ktorým sú vystavení. Nežiadame dobrovoľníkov, aby urobili niečo, na čo neboli pripravení. V takejto situácii  majú právo náhle ukončiť svoju dobrovoľnícku pomoc. Ak potrebujeme, aby dobrovoľníci zotrvali v službe čo najdlhšie, nepreťažujme ich. Vymyslíme taký systém, aby mali priestor na psychohygienu, ale aj možnosť sa opätovne zapojiť do pomoci.

Analýza potrieb

 • Pred akýmkoľvek zapojením dobrovoľníkov sa ubezpečujeme, že existuje jasná a naliehavá potreba, na ktorú môžu reagovať, bez toho, aby podstupovali neopodstatnené riziká.
 • Keď sa zistí potreba, hľadáme konkrétnu činnosť, na ktorú môžeme čo najbezpečnejšie reagovať. Vždy, keď je to možné, vyberieme variant, ktorý neznamená priamy kontakt s tými, ktorí môžu vytvárať riziká.
 • Nekumulujme viaceré činnosti na jedného dobrovoľníka či dobrovoľníčku.

Analýza rizík a ochranné opatrenia

 • Myslíme na každý krok činnosti od okamihu, keď dobrovoľníci opustia dom, až do konca a identifikujeme všetky riziká.
 • Prijímame ochranné opatrenia pre každé riziko, riziká sa snažíme čo najviac alebo dokonca úplne eliminovať.
 • Trváme na tom, aby dobrovoľníci mali jednorazové rukavice, rúška alebo respirátory, možnosť si umyť ruky alebo dezinfikovať a možnosť vyhnúť sa potrebnej preprave na vykonávanie úloh.
 • Rátame s tým, že aj dobrovoľníci, ktorí sa nachádzajú v „teréne“, sú potenciálnym zdrojom nákazy. Preto sa podľa toho treba správať a nastaviť systém pomoci a zaškolenia.

Výber dobrovoľníkov

 • V prvom rade zabezpečujeme, aby dobrovoľníci, ktorí sú zapojení do pomoci, boli v dobrom zdravotnom stave, a to fyzicky aj psychicky.
 • V závislosti od úlohy sa musíme ubezpečiť, že každý kandidát má zručnosti potrebné na splnenie úlohy.
 • V tomto čase obmedzených sociálnych kontaktov a možnosti vykonávať osobné pohovory, uprednostníme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sú už nejakými organizáciami preverení a ponúkajú pomoc.  Nábor v širokej verejnosti za týchto podmienok môže byť riskantný. Predídeme tak hrozbám ako napr. obťažovanie, okradnutie, ublíženie tým, ktorým má byť pomoc poskytovaná.
 • S cieľom ochrániť všetkých zapojených určíme spôsob, akým budú dobrovoľníci označení, a tento spôsob komunikujeme aj smerom k prijímateľom služieb a verejnosti.

Pre online alebo vzdialené aktivity:

 • Uprednostňujeme kandidátov, ktorí sú už dobre informovaní z oficiálnych zdrojov. Môžeme im dokonca navrhnúť úlohu školiť alebo informovať (online) ostatných dobrovoľníkov v tíme.

V tejto chvíli by sme sa nemali báť dobrovoľníkov odmietnuť, keďže  ich prijatie je spojené s celým radom rizík, ktoré treba pri ich výbere zvážiť, napríklad:

 • riziko nakazenia iných, pretože boli nedávno v kontakte s infikovanými osobami alebo trpia inými prenosnými fyzickými chorobami;
 • nie sme si úplne vedomí závažnosti situácie a opatrení, ktoré môžeme prijať;
 • nemôžeme efektívne riadiť viac dobrovoľníkov, ako už máme.

Dobrovoľnícke školenie

 • Dobrovoľníci od nás musia dostávať najnovšie oficiálne informácie o víruse a všetky obmedzenia, ktoré môžu ovplyvniť ich činnosť alebo zdravie.
 • Dobrovoľníci musia podrobne vedieť, čo budú musieť robiť, akým rizikám sú vystavení a aké sú prostriedky ochrany. Tie, ktoré majú k dispozícii, ako aj ďalšie, ktoré môžu obstarať samostatne.
 • Dobrovoľníci by mali byť informovaní len čo nastanú zmeny v ich činnosti alebo v ich podmienkach. Môže tak urobiť priamo koordinátor alebo dobrovoľník, ktorý je určený na zabezpečenie dobrej komunikácie v tíme.

Koordinácia aktivít a tímová komunikácia

 • Koordinátor alebo koordinátorka je osoba z organizácie alebo inštitúcie, ktorá sa priamo zaoberá činnosťami dobrovoľníkov a ich bezpečnosťou.
 • Každý tím zavádza jednoduché a jasné metódy komunikácie a súhlasí s nástrojmi rýchlej notifikácie (napríklad WhatsApp, Messenger, SMS alebo iné) a overuje, či k nim majú prístup všetci členovia.
 • Koordinátor oznamuje dobrovoľníkom akékoľvek zmeny, ku ktorým dôjde počas spolupráce, a oznámi hostiteľskej organizácii alebo inštitúcii všetky nové prvky, ktoré dobrovoľníci objavia „z terénu“.

Organizácie, ktoré majú dobrovoľníkov/čky, na ktoré sa môžete obrátiť:

 • Červený kríž
 • Dobrovoľní hasiči
 • Slovenský skauting
 • Pathfinder
 • Fénix
 • Rôzne kresťanské organizácie – DOMKA, LAURA, eRko

Spracovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o. v Banskej Bystrici

Zdroj: http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/novinky/novinky/263-komplexny-prehlad-zasady-a-odporucania-pre-dobrovolnikov-a-dobrovolnicky-v-case-koronavirusu?fbclid=IwAR34GRamqPq1nF1YwIYunR0GETaJjKgGB1jI0xyqhiGHhsLRtxl4WJyp1vw , http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/novinky/novinky/262-zasady-zapojenia-dobrovolnikov-a-dobrovolnicok-ak-uz-sme-sa-rozhodli-s-nimi-spolupracovat?fbclid=IwAR3HaO11Nbdbe49T473O47pwTLaFH0VQ16jNbLdGj0kif2pbcc8IGtZfKHU

Close