Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Ako ovplyvní možnosť poukázať 2% situácia s koronavírusom?

Nadácia Pontis

Ak nezaplatíte daň do konca marca, alebo nepožiadate o odklad daňového priznania, nebudete môcť poukázať 2 % z dane. Podľa nariadenia vlády síce môžete podať a uhradiť daň do 30. 6. 2020 bez sankcie, v tomto termíne však už nemôžete nakladať s podielom dane.

V rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono sme v Nadácii Pontis vypracovali právne stanovisko týkajúce sa asignácie dane:

Sociálnymi sieťami sa šíria informácie, že daň môžu asignovať fyzické a právnické osoby v lehote do 30. júna 2020, na základe opatrení vlády súvisiacich s koronavírusom.

Tento výklad však nie je správny a lehota na podanie daňového priznania sa neodložila. Naďalej je potrebné, aby sa o odklad žiadalo písomne v lehote na podanie daňového priznania, resp. elektronicky.

Nariadenie vlády č. 48/2020 Z.z. upravuje výlučne odpustenie sankcie za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Daňový nedoplatok zaniká k 1. januáru 2021 za podmienky, že daňové priznanie a daň je zaplatená v lehote do 30. júna 2020. Vláda nemá oprávnenie nariadením meniť zákon a lehotu na podanie daňových priznaní.

Ustanovenie § 50 zákona č. 595/2003 Z.z., ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostávajú naďalej v platnosti bezo zmeny.  Podľa § 50 ods. 1 môže fyzická či právnická osoba vyhlásiť poukázanie dane výlučne v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, resp. do 30. apríla pri zamestnancovi, ktorému robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Podmienkou vyplatenia podielu dane podľa § 50 ods. 5 zákona je aj okolnosť, že daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani.

Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona.

Je preto potrebné, aby si daňovníci, ktorí si svoju povinnosť podať a zaplatiť daň nevedia zabezpečiť v lehote 31. 3. 2020, požiadali v tejto lehote o odklad. 

Finančná správa síce zverejnila ešte pred prijatím nariadenia vlády informáciu o tom,  že o odklad podania daňového priznania nemusia požiadať osoby, ktoré nie sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, a stačí ak do konca mája daňové priznanie podajú a daň zaplatia, z dôvodu opatrnosti však odporúčame, aby si všetci svoju povinnosť splnili v zmysle platných právnych predpisov v lehote do 31. 3. 2020. Pretože pravidlá poukazovania 2 % sa týmto opatrením nemenia.

Podmienky pre predĺženie lehoty na podanie daňového priznania upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. v ust. § 49 tak, že sa vyžaduje písomné oznámenie na osobitnom tlačive (tlačivo si môžete stiahnuť na tomto linku). Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť maximálne o tri mesiace, t.j. do 30.6. 2020.

Vzhľadom na závažnosť dôsledkov pre celý sektor nie je vhodné odporúčať podporovateľom, aby sa spoľahli, že finančná správa bude pristupovať k poukazovaniu podielu dane nad rozsah povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona.

V prípade, že máte otázky právnej povahy, dávame vám do pozornosti, že v Nadácii Pontis v programe Advokáti Pro Bono, predlžujeme lehotu podania žiadosti o právnu pomoc do 25. 3. 2020. Otázky môžete poslať aj bez využitia formulára priamo na adresu advokatiprobono@nadaciapontis.sk.

Kapacita programu je obmedzená, preto zvážte rozsah a obsah otázky, aby bola formulovaná presne a jednoznačne a aby mala charakter právnej rady. Ideálne, ak by odpoveď slúžila širšiemu okruhu organizácií. V rámci našich kapacít budeme na Vaše otázky postupne reagovať.

Odkazy na zdroje:

Zdroj: https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-ovplyvni-moznost-poukazat-2-situacia-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR05mxX16a1bLrYq4lW_A0MPAl-JB347ec2xLl1h3Wk-IvHwGMeGZlmRuLo

Close